ANBI stichting

Vrienden van de Grote of Mariakerk

ANBI stichting

De wetgever eist meer transparantie ten aanzien van ANBI-instellingen. Daarom gelden er ter behoud van de ANBI-status vanaf 1 januari 2014 nieuwe aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden bepalen dat specifieke informatie van de ANBI-instelling op het internet publiekelijk beschikbaar moet zijn.
De stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk moet ook voldoen aan deze wetgeving. In het kader van de nieuwe wetgeving is onderstaande informatie op deze website te raadplegen:Beleidsplan
De Stichting VGMK heeft bij haar oprichting een beleidsplan geschreven. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd.
Het beleidsplan kunt u hier raadplegen.


Het beloningsbeleid
De Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk kent geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.


Bestuurders
Bestuurders van de stichting zijn:
Voorzitter: Kees Kuijpers
Penningmeester: Wim Otter
Secretaris: Sifra van der Linde
Algemeen bestuurslid: Joyca van der Linde
Algemeen bestuurslid: Bert Post
Algemeen bestuurslid: Marten Hofman
Algemeen bestuurslid: Geert Kasten


Contactgegevens
Unieke internetadres: http://www.grotekerkmeppel.nl 
Naam stichting: Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk 
Fiscaal nummer: 8127.27.356
Correspondentieadres:
Judith Leysterstraat 6, 7944 AA Meppel
IBAN: NL65 RABO 0371 8898 04
Inschrijfnummer KvK 04068764

Bezoekadres Grote of Mariakerk:
Hoofdstraat 52
Postcode: 7941 AJ
Plaats:  Meppel
Land: Nederland


Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is als volgt:
1. De stichting heeft ten doel:
a. het onderhoud en de inrichting van de Grote of Mariakerk te Meppel in financieel opzicht te ondersteunen.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in overleg met het kerkbestuur in de Grote of Mariakerk evenementen met een cultureel karakter te organiseren.

Ter verduidelijking:
De stichting wil haar doelstellingen bereiken door:
- het organiseren en stimuleren van diverse activiteiten
- het aantrekken van externe financiering
- het investeren in voorzieningen in het gebouw die de verhuurbaarheid en de bruikbaarheid verhogen.


Financiële verantwoording
Over het gebruik van het gebouw door de stichting VGMK wordt regelmatig overleg gepleegd met het College van Kerkrentmeesters, zijnde de beheerder van het gebouw. Ter bewaking van de voortgang en ten behoeve van de bevoegde instanties en subsidiënten wordt jaarlijks een verslag met een financiële verantwoording gemaakt. De stichting functioneert vanuit een meerjarenbeleidsplan met een daarbij behorende meerjarenbegroting die, ter beoordeling van het stichtingsbestuur, jaarlijks wordt aangepast.
Via onderstaande link kunt u het meest recente jaarverslag raadplegen.
> Jaarverslag 2024

Uitgeoefende activiteiten
In de laatste jaren zijn er naast diverse activiteiten door derden een aantal concerten door de stichting zelf georganiseerd. Het ging hier om een inloopconcert van de Bazuin, Vollenhoofsch Fanfare en Pr. Margriet. Dit was een zomerconcert waarbij het winkelend publiek de mogelijkheid had om te genieten van een de muziek.
In het kader van het 10-jarig bestaan van de stichting heeft de stichting twee grote concerten georganiseerd. De Young Messiah, waarbij onder andere een projectkoor met diverse Meppelers aan mee deden. Het jaar werd afgesloten met een kerstconcert van Remco Hakkert, Centre Gospel Choir & Band. Beide concerten waren een groot succes met als resultaat een volle kerk met tevreden bezoekers. Voor de stichting hebben beide concerten een mooie opbrengst opgeleverd.
 
Naast eigen concerten heeft de stichting ook haar diensten aangeboden en verleend bij catering bij andere gelegenheden, waarbij deze activiteiten werden ondersteund door een groot aantal vrijwilligers. Naast deze activiteiten is de stichting druk bezig geweest met het opknappen van de kerk.

De stichting streeft nog steeds de doelstelling na.

Meer informatie

ANBI stichting         Vrienden